Cégünkrõl
Jármüzálog
Autóértékesítés
Autóbehozatal
Hitelügyintézés
Kapcsolat
JÁRMÛZÁLOG     1 ÓRÁN BELÜL KÉSZPÉNZ


Amennyiben zálogba adta autóját igény szerint bérautót tudunk biztosítani az ön számára.

ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ

Az ügyfél záloghitel igényét a mûszaki telephelyen XIII . Budapest, Röppentyû u.58 jelentheti be. Itt, tájékozódhat a zálogba adás feltételeirõl, melyek betartása a telephely vezetõjének feladata.
A záloghitel feltételei:
- Minimum hat hónapig érvényes, korlátozást nem tartalmazó forgalmi engedély.
- A várható futamidõ végéig a felelõsségbiztosítás és adó befizetésének igazolása.
- Nyilatkozat a gépkocsi sérüléseirõl, illetve hibáiról.
- A záloghitel fedezetéül szolgáló jármûrõl opciós adásvételi szerzõdés aláírása (ami a hitel visszafizetéséig az elidegenítési tilalom bejegyzését is tartalmazza).
- A jármû származását igazoló dokumentumok (számlák) bemutatása, ha más dokumentum nem elegendõ az azonosításhoz.

Magántulajdonban, vagy egyéni vállalkozó tulajdonában lévõ gépjármûnél:
- A tulajdonos, vagy a tulajdonos közjegyzõ elõtti meghatalmazásával rendelkezõ megbízottja adhatja zálogba.
- Érvényes személyi igazolvány bemutatása.
- Adóazonosító igazolólap bemutatása.
- TAJ igazolólap bemutatása.

Gazdálkodó szervezet tulajdonában lévõ gépjármûnél:
- A zálogba adó Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet lehet.
- A zálogba adást aláírási joggal rendelkezõ személy, vagy személyek végezhetik, akik személyazonosságukat és aláírási jogosultságukat a személyi igazolvány és az aláírási címpéldány bemutatásával igazolják.
- Friss (30 napnál nem régebbi) cégkivonat átadása.

A záloghitel kondíciói:
- Az ügyfél a kondíciós lista alapján díjakat fizet. Az aktuális díjakat a BOND ZRT és a GencoCredit Kft ügyvezetõje állapítja meg a megbízási szerzõdés alapján.
A fizetendõ díjak:
- A mûszaki becslés díja- a helyszínen fizetendõ.
- Az eredetiség vizsgálat díja, a helyszínen fizetendõ.
- A tárolási díj.-Ft + ÁFA/nap - a zálogtárgy kiváltásakor fizetendõ.
- Hitel kamat-utólag kerül felszámításra
- Kezelési díj. Elõre kerül felszámításra
- Késedelmi kezelési díj és késedelmi kamat, késedelem esetén fizetendõ

A tájékoztató tudomásul vétele után az ügyfél felajánlhatja gépjármûvét elzálogosításra. A mûszaki telephelyen a megfelelõ nyomtatvány (Nyilvántartó lap, két példányban készül) kitöltésével a mûszaki becsüs felveszi a gépjármû és a tulajdonos adatait, egyúttal ellenõrzi az átvételhez szükséges különbözõ okmányok meglétét és hitelességét.
A szükséges okmányok:
- Törzskönyv
- Forgalmi engedély
- A forgalmiban szereplõ személy személyi igazolványa, lakcímkártyája.

Bárminemû gyanú felmerülése, vagy valamely okmány hiánya, esetleg hibás kitöltése esetén a mûszaki becsüs indoklás nélkül megtagadhatja a gépjármû átvételét, illetve a hiány pótlására hívja fel az ügyfelet. Hiánypótlás esetén újra jelentkezõ ügyfélnél, minden okmány ismételten ellenõrizni kell!
Ezután kerülhet sor a megfelelõ felszereltséggel rendelkezõ mûszaki állomáson a gépjármû állapotfelmérésére.
Közben ellenõrizni kell, nem szerepel-e az átvételre felajánlott gépjármû a körözött (lopott) jármûvek nyilvántartásában.
Az állapotfelmérés és az aktuális piaci információk alapján a becsüs megállapítja a becsértéket és ezzel a záloghitel nagyságát. Amennyiben az ügyfél ezt elfogadja, a becsüs felvezeti a Nyilvántartó lapra, melyen még kitölti a hiányzó adatokat, majd mind aláírásával hitelesíti.
Amennyiben a zálogügylet ebben a fázisban nem jön létre, ettõl függetlenül az ügyfél tartozik megfizetni az állapotfelmérés és az eredetiség vizsgálat költségeit. A becsüs ebben az esetben az ügyfélnek visszaszolgáltatja a gépjármû forgalmi engedélyét, kulcsait, az egyéb átvett dokumentumokat.
A zálogügylet folytatása esetén a becsüs a gépjármûvel beáll a zárt tároló helyre, lezárja azt, s köteles gondoskodni mind a gépjármû, mind annak kulcsainak biztonságos tárolásáról. A Nyilvántartó lap egyik példányát, valamint az állapotfelmérõ lapot irattárban õrzi. Az ügyfél kiegyenlíti az állapotfelmérés díját.

Záloghitel megfizetése:
Kiváltáskor az ügyfél a telephelyen jelentkezik, ahol megfizeti a hitelt és kamatait, díjait, a tárolási költséget. Ezután visszakapja a gépjármû forgalmi engedélyét, a törzskönyvet, a kulcsokat. Az ügyfél átadás-átvételi jegyzõkönyvvel átveszi gépjármûvét és dokumentumait. A zálogtárgyat a kiváltáskor azonnal át kell venni, reklamáció csak az átadás-átvételkor vehetõ figyelembe.

http://www.increst.hu